ЗыгъэпсэхупІэщІэ

Ди хэгъуэгур къызэрагъэщІрэ мы гъэм лІыщІыгъуэ ныбжь зэрырикъуам и щІыхькІэ республикэм и къалащхьэм и теплъэм хуабжьу зихъуэжынущ, ефІэкІуэнущ.

Апхуэдэу, мы гъэм и кІэм нэгъунэ къалэкум къиувэнущ фІыуэ зэлэжьа, зэрагъэзэхуэжа псыутхыр. Абы псыуэ иутхым макъамэ щІэтынущ, езы псыутхыр къагъэнэху­нущ, ихъуреягъкІэ щысыпІэхэмрэ жьауапІэхэмрэкІэ, щхъуантІагъэмкІэ, видеокІэлъыплъыныгъэ ІэмалхэмкІэ зэ- щІаузэдэнущ. Мы пІалъэм ехъулІэу псыутхым и ухуэныгъэ Іыхьэ лэжьыгъэхэр зэнагъэсащ, плиткэкІэ къращІыкІыж. Асфальт-бетонкІэ, тротуар плиткэкІэ къращІыкІынущ паркым и екІуэлІапІэхэр. Паркыр зэрагъэзэхуэж «Жилье и городская среда» лъэпкъ проектым ипкъ иту.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.