Зауэ къулыкъу зыщIэну хуейхэм…

…лъэIу тхылъ щат къэрал хуэIухуэщIэхэмкIэ Зыуэ щыт
порталым, Урысей Федерацэм къэрал зыхъумэжыны-
гъэмкIэ и Министерствэм и сайтым, контракткIэ зауэ
къулыкъум здагъакIуэ щтапIэм: Черкесск, Комсомоль-
скэ уэрам, 31-рэ, телефоныр: 8-8782-26-04-61. ЦIыхур
здэпсэу щIыпIэм щыIэ военкоматми зыхуагъазэ хъунущ.
ЗэгурыIуэныгъэкIэ (контракткIэ) зауэ къулыкъу зы-
щIэну хуейм ичыпхъэ лъэбакъуитхур:
— тхылъхэр: автобиографиер, анкетэр, паспортыр тын;
— къулыкъум здраджэ щтапIэм деж психологым
зэпсэлъэныгъэ дегъэкIуэкIын;
— военкоматым деж медицинэ кIэлъыплъыныгъэр
щызыпэщIэгъэкIын;
— тхылъ къэщтауэ къулыкъу щIапIэм кIуэн;
— зауэ дзэ пакIэм деж контрактым Iэпэ щIэдзын.
АЛЪЭСЧЫР Мухьэз

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.