Зауэр — нэпсщ, гуауэщ

Украинэм къыщыхъея зауэм илъэсий лъэужь иІэми, Іуэхухэм нэхъ тегъэчынауэ дакІэлъыплъ, хъыбархэр нэхъ къыднэс, дащыгъуазэ щыхъуар иужьрей зэман­ращ, е, нэхъ тегъэчынауэ жыпІэмэ, Урысейм и Президентым и унафэкІэ, Украинэм спецоперацэр щра­гъэжьа нэужьщ.
Шэч хэлъкъым, лыуз зиІэ дэтхэнэми езым ейм хуэдэу зыхещІэ мамыру псэуныр зи хъуэпсапІэ цІыхухэм ирагъэхъылІэ леягъэр, ирагъэшэч хьэзабыр. КъинэмыщІауэ, дигухэр яхуэ­мыгъуэщ зэуапІэм Іут ди зауэлІхэм.
Иджыблагъэ и Іуэху еплъыкІэкІэ къыддэгуэшащ Адыгэ-Хьэблэ спортеджа­пІэм Іэхуитлъэхуит бэнэ
кІэмкІэ и унафэщІ, щІалэгъуалэр хэкупсэ-лъэпкъыпсэу гъэсэным, Іэпкълъэпкъ быдэу къэгъэтэджыным зи гуащІэшхуэ хэзылъхьэ Борсэ Іэуес.
— Зауэр зыми фІэфІкъым. Зауэр — нэпсщ, хэщІыныгъэщ, гуауэщ. Ауэ щыІэщ урыс псалъэжь, зым дежкІэ зауэр гуІэ нэпсщ, адрейм дежкІэ анэбгъафэ пэлъытщ жэуэ. АтІэ, етІуанэхэм яхуэдэщ лІыжь-фызыжьхэр, сабийхэр, бзылъхугъэхэр, уеблэмэ сымаджэхэри лъэгу­щІэтын зыщІ украин на­цистхэр. Зауэм дежи хабзэ гуэр къыщокІуэкІ. Ауэ мы иужьрейхэм уи цІыхугъи, уи зауэ хабзи яцІыхукъым. Абы и щыхьэтщ гъэр ящІа зауэлІхэм ирагъэхъылІэ хьэкІэкхъуэкІагъэхэр.
Жагъуэ зэрыхъущи, зэ­уапІэм нобэ Іутщ ди лъэпкъэгъу щІалэ куэд. Нэхъри нэхъ гуауэжыр аращи, ди къуажэхэм къыдашэж зауэм хэкІуэдахэри. Иджы дыдэщ дыуэщІ дыщыдэтар. ЯукІауэ къашэжа тхьэмыщкІэм и Іыхьлы-Іэулэдым, унагъуэм къагуІар плъэгъуа нэужь, щІэх зыкъыпхуэщІэжкъым. АтІэ, апхуэдэр илъэсий хъуауэ зылъагъухэр дауэ къэнэжрэ?! Абыи уемыгупсы­сынкІэ Іэмал иІэкъым.
Дауэ щымытми, пэжым гъуэгу игъуэтынущ, мамы­рыгъэр тепщэ хъужынущ. Нэхъыщхьэр, хъыбар нэпцІхэм зыдедмыгъэхьэхын, дигухэр пхъашэрэ щІыІэрэ ды­мыщІынращ, — жиІащ Іэуес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.