Зауэр зыфІэкъабыл щыІэкъым

Украинэр нобэ зыхэт хьэлэбэлыкъхэр, шэч хэмылъу, зэрыдунейуэ ялъэІэсащ. Ауэ абы къэралхэр зэрыпэджэжар зэхуэдэкъым. Зым — нацист политикэр къызыпкъырыкІхэм ядищтауэ, ІэщэкІэ, цІыхубэ лъы хейр ягъэжэным хуэпабгъэ лІыукІхэмкІэ защІегъакъуэ. Адрейм — «хамэ гуауэ щыІэкъым» псалъэхэр и къыхуеджэныгъэу, дэІэпыкъуныгъэ Іэпэр яхуеший.

ХьэкъыпІэкІэ, Урысей къэрал закъуэращ Украинэм къыщыхъур езым ей дыдэм хуэдэу зыхэзыщІар, и цІыхухэри, украин лъэпкъым щыщхэри, зэхэдз имыщІу, псэзэпылъхьэпІэм къизышыр.

УФ-м и Президент Путин Владимир мы гъэм мазаем (февралым) Украинэм щригъэжьа спецоперацэращ лажьи-хьэкъи зимыІэ украин лІыжьхэр, фызыжьхэр, сабийхэр, сымаджэхэр… нацизмым и бжьым къыщІэзышыжыр. Мы къэхъукъащІэхэр нэхъри хьэлъэу зыхэзыщІэр куэд зи нэгу щІэкІа, зылъэгъуа, зыгъэва ди нэхъыжьхэращ. Абыхэм я псалъэм дыщІэдэІуу гупсысэ тэрэз Іуэхум хуэдгъэтІылъын хуейщ.

Иужьрей къэхъукъащІэхэм яхуиІэ и еплъыкІэмкІэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу зыхуэдгъэзащ Хьэбэз районым и ветеранхэм я Советым и тхьэмадэ Туаршы Назар.

— Ветеранхэм я Советым и уставым и япэ Іыхьэу, и пэщІэдзэу къыщыхыдогъэщ нэхъыжьхэм гулъытэ, пщІэ яхуэщІыныр, абы къыкІэлъыкІуэу — нэхъыщІэхэм, щІэблэщІэм хэкупсэ-лъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ яхэтлъхьэныр.

Си адэр илъэс 27-м и ныбжьыр итт Хэку зауэшхуэм щыхэкІуэдам. Ар и лъабжьэщ нобэ Украинэм къыщекІуэкІым хузиІэ гупсысэм. Абы цІыхухэр щыхокІуадэ, адэншэу, анэншэу, къуэншэу унагъуэхэр къонэ, игъащІэкІэ абыхэм яхущыщІэну, я хэщІыныгъэр зигухэм илъынухэр нэпс шыугъэм къыхуегъанэри. Сыт хуэдэ зауэри гуауэщ, лъыщ, нэпсщ.

Ди къэралым и Президент Путин Владимир и политикэр, шэчыншэу, дызощтэ. Псоми яхьэлІауэ жысІэфынукъым. Ауэ си псэлъэгъу, си цІыхугъэ дэтхэнэми апхуэдэщ и Іуэху еплъыкІэр. Ари лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм, цІыхубэм къэрал политикэр къызэрыгурыІуэм и щыхьэт нахуэщ.

КъинэмыщІауэ, нобэ зауэр здекІуэкІыр Украинэрами, ар дэ къыдэмыхьэлІауэ, къыднэмысыну жыпІэныр емыкІущ. Абы щозауэ ди щІалэхэр, ирехъу ар ди хэкуэгъухэуи, ди лъэпкъэгъухэуи. Абыхэми дил ящІоуз, дащІогупсыс, хэти узыншэу я анэхэм къахуихьиж, я унагъуэхэм къахигъэхьэж.

Телевиденэм къит пцІы зэфэзэщыр зи фІэщ хъу щыІэмэ, апхуэдэм и акъыли, и гупсыси лъахъшэ дыдэщи, и псалъэ зыщІыдедгъэхьэхын щыІэххэкъым. Апхуэдэщ си еплъыкІэр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.