ЖУ Тимур, Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ

ЖУ Тимур, Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэ:

 

«ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ, республикэм къеблэгъа хьэщIэхэ! Нобэ дэтхэнэми нэIурыт тщохъу Украинэм къыщыхъу Iуэхугъуэ хьэлъэхэр. Урысеймрэ НАТО-м хыхьэ къэралхэмрэ яку дэлъ зэхущытыкIэхэм кIуэ пэтми екIэкIуащ, икIи зэгурыIуэныгъэм хуэкIуэн ялъэкIакъым. Абы къыхэкIыу къухьэпIэ политикхэм ди къэрал гъунэгъухэр къагъэсэбэпащ езыхэм я хьэлэмэтхэр къыхалъытэкIэрэ.

Донбасс, ЛНР хэгъуэгухэм операцэ хэха щегъэкIуэкIыныр, мамыр цIыхухэр хъумэныр Iэмал имыIэу щIэн хуей Iуэхугъуэу къилъытащ ди къэралым и лIыщхьэм. ИкIи, Украинэм щекIуэкI зауэ операцэм ди къэралым и къулыкъущIэхэр зэрыхэтыр — цIыхухэм я шынагъуэншагъэр зыхъумэщ. Донбасс щыпсэухэм къыхуахь лъэпкъгъэкIуэдым, ди къуэшхэр гугъу зэрырагъэхьым гъунэгъуу дыкIэлъыплъу дыщыт хъужынутэкъым.

НобэкIэ хэти лъэкIыныгъэу диIэр къыдогъэсэбэп ДНР, ЛНР хэгъуэгухэм къикIыу ди республикэм къэIэпхъуахэр зыхуей хуэдгъэзэнымкIэ, тхъумэнымкIэ.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.