ЖармыкIэ берычэт

Мэлыжьыхьым (апрелым) и 16-м гъатхэ мэкъумэш жармыкІэр Черкесск къалэм щызэхэтащ. Пщэдджыжьым жьыуэ сатуущІэхэр республикэм и къалащхьэм и ищхъэрэ лъэныкъуэмкІэ щыІэ «Агропарк» сатущІапІэ комплексым и утыкум щеувэкІащ. Апхуэдэ къабзэуи щэхуакІуэхэр жьыуэ къекІуэлІэн щІадзащ.
КъЧР-м мэкъумэш хъызмэтымкІэ и министр Боташев Анзор, республикэм промышленностымкІэ, энергетикэмрэ транспортымрэкІэ и министр Эркенов Рустам, «Зыуэ щыт Урысей» партым и Къэрэшей-Черкес республикэ къудамэм и унафэщІ Джамбаев Руслан сымэ сатущІапІэ сатырхэр къаплъыхьащ. Иужьым ялъэгъуамкІэ, я гупсысэхэмкІэ журналистхэм къадэгуэшащ.
— Илъэсым тІэунейрэ едгъэкІуэкІ жармыкІэхэм я мыхьэнэр — цІыхухэр япэу зыщІэупщІэ ерыскъыхэкІ мыерыскъыхэкІ продукцэхэмкІэ нэхъ пуду жылагъуэр къызэдгъэпэщынращ. Иужьрей къэхъукъащІэхэм, уасэхэр щыдэкІуеям тепщІыхьмэ, мы жармыкІэм нэхъри нэхъ мыхьэнэшхуэ иІэщ. ЦІыхухэми зыхамыщІэнкІэ Іэмал иІэкъым проценти 10-15-кІэ нэхъ пуду зы-хуейр щагъуэткІэ. ЖармыкІэр зэфІэкІа нэужьи, иджыри мазэ-мазитІкІэ мыпхуэдэ сату Іуэхухэр едгъэкІуэкІынущ, — жиІащ Боташев Анзор.
Эркенов Рустам къыхигъэщащ жармыкІэм щащэм и фІагъыр, ар кIуэ пэтми зэ¬рефІакІуэр. КъытеувыІащ сатуущІэхэм уасэхэр зэрамыІэтар, щэхуакІуэхэм зэ¬рахуэгуапэр.
ЖармыкІэм псори зэхэ¬ту сатуущІи 120-рэ къекІуэлІащ. ЦІыхухэр зыщІэупщІэ¬ну псори кърашэлІащ. «Ярмарка-Агропарк» дамыгъэр зытетха транспортхэри махуэ еным зэпымыууэ лэжьащ.
ЖармыкІэм и зыкъэгъэлъэгъуапІэ утыкур а махуэм зы дакъикъи нэщІрэ щэхурэ хъуакъым. Республикэм и уэрэджыІэ, къэфакІуэ гупхэм цІыхубэм я гукъыдэжымрэ дэрэжэгъуэмрэ къаІэтащ.
КІуэ аракъэ, гъатхэ жар¬мыкІэм «бзуушэ къинэмы¬щІа сытри щащащ» жыпІэ-ныр игъуэ дыдэщ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.