Еджэным щыпащэфынущ


Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм къиIэпхъукIын къызыхудэхуа, Урысей Федерацэм къихьа студентхэм я еджэныгъэм щыпащэфынущ Президент академием, абы и къудамэхэм.
А Iуэхугъуэхэр: зы ищхьэ еджапIэм къыщIэкIыу нэгъуэщIым и тхылъхэр щIилъхьэныр, нэгъуэщI щытыкIэхэри зи нэIэ щIэзыгъэтыну зэхаша комиссэ щхьэхуэм тхьэмахуэ къэс щIиплъыкIынущ студентхэм къабгъэдэкIа лъэIу тхыгъэхэр. Абы къыпэкIуэнущ еджапIэхэм зэрыщеджэфынымкIэ унафэхэр.
«Зыщыпсэу щIыпIэм къиIэпхъукIын, здыщеджэ ищхьэ еджапIэм деж и еджэныгъэр зэпызыгъэун къызыхудэхуа студент къэс Президент академием деж а Iуэхум щыпищэфынущ. ЦIыху къэс хуэгъэза упщIэр щхьэихауэ щIаплъыкIынущ, зэхагъэкIынущ.
НыбжьыщIэ куэдым нобэ къахуихуащ я щыIэкIэ-псэукIэр, еджэныгъэ Iуэхур къызэрызэрагъэпэщыр икIэщIыпIэкIэ яхъуэжын. Абы къыхэкIыу, дяпэкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ апхуэдэ щытыкIэ ихуа дэтхэнэми и щIэныгъэм зэрыпищэфыну Iэмалхэр къыхузэдгъэпэщыным, адэкIэ заужьынымкIэ сэбэп дахуэхъуным, — къыхигъэщащ и къэпсэлъэныгъэм Президент академием и ректор Мау Владимир.
Ректорым и гугъу ищIащ студентыр зыхуеджэ, зэрызигъасэ лъэныкъуэгъазэхэм мыхьэнэшхуэ зэрамыIэм: Академием къепха къудамэхэм захуэзыгъазэ, лъэIу тхыгъэ щIэзылъхьэ дэтхэнэми и Iуэхум зыуэ щыт комиссэр хэплъэнущ.
Апхуэдэщи, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгум и къалащхьэ — Псыхуабэ (Пятигорск) курорт къалэм дэт, «РАНХиГС» ищхьэ еджапIэм и къудамэ Ищхъэрэ – Кавказ институтым ДНР-м, ЛНР-м къикIа студентхэм я еджэныгъэм хьэкъыпIэкIэ щыпащэнущ.
— Институтым къыщызэдгъэпэщащ егъэджэныгъэ мардэм теухуа щытыкIэу хъуар, къыдэкIуалIэ дэтхэнэ студентми егъэджэныгъэ хуэIухуэщIэхэр щызу, фIагъ лъагэ хэлъу къаIэрыхьэнущ.
Академием къызэригъэпэща лэжьакIуэ комиссэм ДНР-м, ЛНР-м щыщ студентхэм я еджэныгъэр мыбдеж щыпащэну унафэ къихьамэ, а лъэкIыныгъэр ныбжьыщIэхэм къагъэсэбэпыфынущ. Дэтхэнэми хуэгъэза щытыкIэ тыншхэр, ябгъэдэлъ щIэныгъэм щIэзыгъэбыдыхь лэжьыгъэхэр къаIэрыхьэнущ, дяпэкIэ лэжьапIэ IэнатIэ Iухьэмэ, зыхуэныкъуэну Iэмалхэри, щытыкIэхэри бгъэдалъхьэнущ, — жиIащ «РАНХиГС»-м ищхьэ еджапIэм и къудамэ Ищхъэрэ – Кавказ институтым и ректор, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт Лъыс Азэмэт.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.