Дызэхахакъым, дызэхахынуи хуеякъым»

Дызэхахакъым, дызэхахынуи хуеякъым»

Узденов Джашарбек:
Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и VIII зэхуэ-шэсыгъуэм и депутат Узденов Джашарбек Украинэм къыщыхъу Iуэхугъуэхэм, щытыкIэм хуэгъэзауэ жиIащ:
«КъызгуроIуэ дэтхэнэм и гузэвэгъуэри. Ауэ сыволъэIу официальнэу къат хъыбархэм къинэмыщIа, нэгъуэщI «фейк»-хэр фи фIэщ фымыщIыну, апхуэдэхэр зэбгрывмыгъэкIыну.
Мазаем и 24-м Урысей Федерацэм и лIыщхьэ Путин Владимир унафэ къихьауэ щытащ Украинэ къэралым мамыр операцэ хэха щегъэкIуэкIыным хуэгъэзауэ.
Ар Iэмал имыIэу къэхьын хуей унафэт — илъэсийм къриубыдэу ДНР, ЛНР хэгъуэгухэм щекIуэкIа укIыгъэхэм, зауэ инфраструктурэр зэрыхагъахъуэм иджырей Iуэхур къыпэкIуащ.
А илъэс псом Урысейм ахэр къыхуриджащ Минск зэгурыIуэныгъэхэр ягъэзэщIэным, мамырыгъэм. Ауэ зыри зэхахакъым, зэхахынуи хуеякъым. Абыхэм захахар Вашингтонращ. АтIэ, иужьрейхэр НАТО-м и военнэ базэхэм папщIэ Украинэм хуейщ, Киев ядернэ Iэщэм хущIокъу. Дэ дызыхуейр ди шынагъуэншагъэмрэ дызыхуэкIуэ гъащIэр мамыру, зэпIэзэрыту щытынымрэщ.
КъызгуроIуэ дэтхэнэри зыгъэгузавэр. Ауэ официальнэу къекIуэкI хъыбархэм къинэмыщIа зыри фи фIэщ фымыщIыну, «фейк»-хэм, гужьеигъуэм ухэзыдзэ хъыбархэм зыпыIувдзыну фыкъыхузоджэ, шыIэныгъэр фымыгъэкIуэд. Нобэ апхуэдэ зэманщ псори дызэкъуэтыну», — къыхигъэщащ Узденов Джашарбек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.