Дин махуэщІ нэху

ХабзэфІ зэрыхъуауэ, мы гъэми нэщІ мазэм и иужьрей махуэм Черкесск къалэм КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид и жэрдэмкІэ гъэ къэси къызэрагъэпэщ республикэпсо хэщхьэж пшыхь щекІуэкІащ.

КъЧР-м и ДУМ-м и тхьэмадэ, республикэм и муфтий Бердиев хьэжы Исмэхьил я пашэу жумэхьэ нэмэзыр зэфІагъэкІа нэужь, ерыскъы Іэнэхэм пэрытІысхьащ пшыхьым къекІуэлІахэр. Ахэр—республикэм и къалэдэсхэращ, хьэщІэхэращ, я ныбжькІэ зэхуэмыдэщ.

Псоми хъуэхъу псалъэхэмкІэ захуигъэзащ Бердиев хьэжы Исмэхьил.

—Мы пшыхьым къекІуэлІахэми, Къэрэшей-Черкесым щыпсэу псоми си гум къыбгъэдэкІыу сывохъуэхъу Ураза-Байрам махуэщІ лъапІэм и щІыхькІэ! Мэжджытхэм, унагъуэхэм нэмэзу щащІари, нэщІу яІыгъари Алыхьым къабыл ищІ! Сэдэкъэуэ, бытыру ттар псапэу ищтэ! Муслъымэну дунейм тетым сохъуэхъу къыкІэлъыкІуэ нэщІ мазэм, Хьид махуэшхуэм дыузыншэу, бэІутІэІуншэу дытригъыхьэну!

НэщІ мазэм дин лъапІэныгъэ купщІэшхуэ иІэщ. Ар—ДыкъэзыгъэщІам жыхьэнмэбжэр зэхуищІу, жэнэтыбжэр и цІыхухэм щахузэІуих пІалъэщ. Тхьэ дахуолъэІу, адэкІи делъэІунущ нобэ хьэлъэбэлыкъым хэхуа мамыр цІыхубэм, Украинэм щыІэ ди щІалэхэм. Фашизм, нацизм дыхуейкъым.

Алыхьым фи нэщІи, фи нэмэзи къабыл ищІ, фи махуэр хуабагъэкІэ, псалъэ угъурлыхэмкІэ, гупсысэ къабзэхэмкІэ игъэнщІ! Дуней мамырым дыщыпсэуну жиІэ!—республикэм щыпсэу муслъымэн къэскІэ захуигъазэу жиІащ Бердиев хьэжы Исмэхьил.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.