Гъатхэмрэ ГуащІэдэкІымрэ я Махуэм

Къэрэшей-Черкес Республикэм щыпсэу нэрыбгэ 800-м нэс хэтащ Гъатхэмрэ ГуащІэдэкІымрэ я Махуэм теухуа пэкІум. ГуащІэдэкІым, цІыхубэ зэкъуэтыныгъэм я нагъыщэ а махуэщІыр щрагъэкІуэкІащ республикэм и къалащхьэм дэт, Къэрэшей-Черкесым щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъуныгъэм и стелэм и пащхьэм.

МахуэщІ зэІущІэшхуэм къеблэгъащ КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым), Правительствэм хэтхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, парт зэхуэмыдэхэм къабгъэдэкІа я лІыкІуэхэр, гуащІэрылажьэхэр, Черкесск къалэдэсхэмрэ хьэщІэхэмрэ.

КъЧР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Гербековэ Иринэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ икІи къыхигъэщащ накъыгъэм и 1-рХэкум и фІыгъуэр зи гъуазэ гуащІэрылажьэхэм я зэкъуэтыныгъэм и нагъыщэу зэрыщытыр,мэлыжьыхьым (апрелым) и 23-м щегъэжьауэ накъыгъэм (майм)  и 1-м нэгъунэ  МЫВМЕСТЕ фестиваль Урысейм зэрыщекІуэкІар.

—Нобэ урысей жылагъуэм, зэгуэрми хуэмыдэу, зэкъуэтыныгъэ къару егъэлъагъуэ. Нобэ ди Президентым, Путин Владимир дыдощтэ, дакъуэтщ Украинэм щыІэ ди зауэлІхэм. Дигу ящІоуз абы щыпсэу цІыху мамырхэм. Шэч къытесхьэкъым хамэ къэралхэм къытхуагъэува санкцэхэм ди къэралыр нэхъри лъэрыхьрэ уардэрэ зэрыхэхъукІынум. Дауэ мыхьэлъэми, псоми дыпэлъэщынущ. Унагъуэ къэс зыузэщІыныгъэрэ щІэрэщІэныгъэрэ, Хэкум—мамырыгъэ! МахуэщІымкІэ!—жиІащ Гербековэ Иринэ.

КъЧР-м и профсоюз Зэгухьэныгъэм и пашэ Айбазовэ Раисэ къытепсэлъыхьащ къэралым щекІуэкІ Урысейпсо «За мир! Труд! Май!», «За мир без нацизма» профсоюз акцэм.

—Сыт щыгъуи хуэдэу, ноби профсоюзхэм я къалэн пажэр Урысейм и гуащІэрылажьэхэр зэкъуэгъэувэнращ, зэкъуэтыныгъэм, зэгурыІуэныгъэм, пэжыгъэм хуэунэтІынращ, нэцизмым пэщІэтынращ. Профсюзхэр а къалэныр гъэзэщІэным тегъэчынауэ хуолажьэ. Дэ дрогушхуэ Урысей уардэм, фІыуэ тлъагъу Къэрэшей-Черкесым,—жиІащ хэгъуэгум и профсоюзхэм я пашэм.

МахуэщІ утыкум къыщыпсэлъа дэтхэнэми къыхигъэщащ махуэщІ угъурлым и мыхьэнэр, ар къэралым и тхыдэм къыгуэхыпІэ имыІэу епхауэ илъэс куэд хъуауэ хабзэфІу жылагъуэм, цІыхубэм къызэрыдекІуэкІыр, иужьрей къэхъукъащІэхэм первомай цІыхубэ махуэщІым и лъапІэныгъэр, и мыхьэнэр нэхъри къызэраІэтар.

—ХьэкъыпІэкІэ, накъыгъэм и 1 Махуэр—цІыхубэ махуэщІщ, мамырыгъэмрэ зэгурыІуэныгъэмрэ я дамыгъэщ. Дэ псоми ди зэхуэдэ къалэнщ ди къэралымрэ республикэмрэ нэхъри нэхъ къарууфІэ, зэпІэзэрыт тщІыныр. Шэч къытесхьэкъым ар къызэрыдэхъулІэнум!—и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэщащ КъЧР-м и ЦІыхубэ ЗэІущІэм (Парламентым) хэт Ганшин Алексей.

МахуэщІыр ягъэбжьыфІащ республикэм и къэфакІуэ гупхэм, уэрэджыІэхэм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.