Гимным

Къэрэшей-Черкесым и еджапIэхэм еджэгъуэ тхьэма¬хуэр щIадзэнущ Урысейм и гимныр гъэIунымрэ и ны¬пыр IэтынымрэкIэ.
УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Кравцов Сергей абы теухуа и къыхэлъхьэныгъэр дащтэнущ еджапIэхэм. Мы IуэхущIэр блыщхьэм щагъэунэхуащ Черкесск къа¬лэм дэт е 18-нэ гимназием. АдэкIэ ар къыщагъэсэбэпы¬нущ хэгъуэгум и нэгъуэщI еджапIэхэми.
«Шэч къытесхьэкъым хэкупсэ гъэсэныгъэм и Iыхьэу щыт мы хьэрычэтым еджакIуэхэм Хэкум хуаIэ фIылъа¬гъуныгъэр, ар зыхъумахэм, зауэшхуэм и лIыхъужьхэм я фэеплъым хуащI пщIэр зэригъэбыдэнум,» — телеграм-каналым щитхащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.