Вступает в законную силу приказ ФСБ России

Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике информирует гостей и жителей региона о том, что 26 марта 2023 года вступит в законную силу приказ ФСБ России от 28 февраля 2023 г.  № 101, в соответствии с которым, раннее действующий приказ ФСБ России от 3 марта 2021 года №89 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность», признан утратившим силу.

Вместо данного нормативного акта с 26 марта 2023 г. вступает в силу приказ ФСБ России от 28 февраля 2023 г. № 102 «Об утверждении Порядка выдачи пограничными органами индивидуальных или коллективных пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону,  разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, на содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим».

«Iэнэ хъурей» зэпсэлъэныгъэм къикIыу

«НобэкIэ дунейм щызэфIэува политикэ щытыкIэм адыгэхэр (черкесхэр) зэрабгъэдыхьэр. Сыт абыхэм я гугъу КъухьэпIэм щIащIыр, а псалъэмакъхэм хэт къакъуэтыр?» —

 мы упщIэхэри, нэгъуэщIхэри къыщаIэтащ «Iэнэ хъурей»-м ипкъ иту къызэрагъэпэща зэпсэлъэныгъэм деж. ИкIи, зи гугъу тщIа упщIэхэмкIэ щхьэж и гупсысэрэ и Iуэху еплъыкIэрэ мы махуэм утыку кърахьащ медиаIуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, къулыкъущIэхэм, хыхьэхэкIырылажьэхэм. Апхуэдэт Хьэбэз муниципальнэ район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Унэжь Олег, Къэрэшей-Черкес Республикэм и журналистхэм я Союзым и тхьэмадэ Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ, «Кавказ-24» программэр езыгъэкIуэкI, корреспондент Пхъэш Ашэмэз, хыхьэхьэкIырылажьэ, жылагъуэ Iуэхузехьэ жыджэр Къэзэнокъуэ  Зураб сымэ.

ЗэIущIэм кърагъэблэгъащ телевиденэм, республикэ печать къыдэкIыгъуэхэм я журналистхэр. ИкIи, а зэпсэлъэныгъэр езыгъэжьа, КъЧР-м лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ печатымрэкIэ и Министерствэм и чэнджэщакIуэ Варяник Николай къытеувыIащ зэпсэлъэныгъэ къызэгъэпэщыным щхьэусыгъуэ хуэхъуа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм.

Фи пащхьэ идолъхьэ а зэпсэлъэныгъэр.

 Варяник Николай:

— Илъэс хъуащи, Урысейм зауэ операцэ хэхар Украинэм щрегъэкIуэкI. ИкIи, хэткIи щэхукъым пIалъэ кIыхь хъуауэ ди къэралыр США-мрэ абы иузэда, игъэдаIуэ къэралхэмрэ къабгъэдэкIа экономическэ, политическэ текъузэныгъэ хьэлъэхэм зэрыщIагъэтыр. Ауэ, а псоми къыдэкIуэуи зыхыдощIэ Урысейм и жылагъуэр нэхъри зэрызэкъуэувэмрэ зэрызэрыубыдымрэ. Ар, дауи, КъухьэпIэм игу ирихькъыми, ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэр зэрызэщихъуэным хуэгъэза Iуэхугъуэ мыхъумыщIэхэр зэхешэ.

Щапхъэ къэсхьынщи, Европей парламент къудейм деж къухьэпIэ къэрал, мыправительствэ къулыкъухэр: «Джеймстаунский фонд», «Национальный фонд в поддержку демократии» хуэдэхэр я щIэгъэкъуэну, «Форум свободных народов России» щхьэщIэдзапIэм щIэту, зэIущIэ куэд дыдэ зэхашащ 2022 гъэм и накъыгъэм (майм), бадзэуэгъуэм (июлым), фокIадэм (сентябрым), щэкIуэгъуэм (ноябрым), дыгъэгъазэм (декабрым), 2023 гъэм и  щIышылэ (январь) мазэм и 31-м.

Абы екIуэлIахэм зыжьэу зэдыжаIэ Урысейм и нэIэм къыщIэкIыу, СВО-м хэтыну зэрыхуэмейр къагъэлъэгъуэну, Урысейм и къэухьым къэрал 30-м нэхърэ нэхъыбэ щаухуэну, «Великая Черкесия»-ри абы хэту… Апхуэдэщ, псалъэм и жыIэгъуэкIэ, «Голос Америки»-м и журналист, Къэрэшей-Черкесым щыщ, ауэ США-р псэупIэ зыхуэзыщIа Лъыс Фатимэ и къэпсэлъэныгъэм къыщыхэщри. АтIэ, аращ Урысейм щыпсэу адыгэхэм къабгъэдэкIыу жызыIар черкесхэр икIэщIыпIэкIэ Урысейм и нэIэм къыщIэкIыпхъэу, СВО-м хэмыхьэну…

Апхуэдэ щапхъэхэр мащIэкъым. Дауи, нобэ Интернет хъым щызекIуэ видеонэтынхэми, тхыгъэхэми щымыгъуазэр хуэмыху закъуэхэрагъэнщ.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мы псалъэмакъхэр Америкэм и Унэ Хужьым и зичэзу «авантюрэщ».  США-р зэкъым апхуэдэ Iэмалхэм зэрыхуэкIуэр «тхыдэ пэжыр зэфIигъэувэжын» папщIэ. Дауи, жылагъуэм щыгъупщэжагъэнкъым Вашингтоныр Югославиеу щыта къэралым зэрыхэбжьэнтхъуари, хабзэм тету лажьэ Иракым и унафэщIыр зэрытрахуари, абыхэм къапэкIуахэри: зыми яхуэмыгъэдаIуэ щIэпхъаджащIэхэмрэ абыхэм ягъахъэ, зыми и нэIэм щIэмыт мыхъумыщIагъэхэмрэ, хабзэкъутэныгъэ хьэлъэхэр.

ИджыпстукIэ къухьэпIэм щыщ, «адыгэ лъэпкъым и къыщхьэщыжакIуэ пэж»-у зызылъытэхэм Урысейм щыпсэу адыгэхэри, хамэ къэралхэм щипсэухь черкесхэри зэщахъуэным, яку «сепаратистскэ еплъыкIэ» къыдалъхьэным къаруушхуэ ирахьэлIэ. Апщыгъуэми, адыгэхэр къыхураджэ Украинэм щекIуэкIа «евромайдан»-м и щапхъэр къагъэсэбэпыну, ищхъэрэкавказ республикэхэм я щIыналъэхэм цIыхубэр куэду къыхашэу, Урысейм зэрыпэщIэтыр къагъэлъэгъуэну.

ИщхьэкIэ зи гугъу сщIа жэрдэмхэр нэхъ жыджэру къыхэзылъхьэр, зыгъэкIуэтэну хущIэкъур урысей эмигрант, иджыпсту израиль раввин Шмулевичращ, къухьэпIэм и хабзэхъумэ, политик IуэхущIакIуэ зыбжанэщ, адыгэ лъэпкъым къыхэмыкIауэ. Абыхэм Урысейм щыпсэу адыгэхэм къабгъэдэкIыу ядоIэпыкъу адыгэ лъэпкъым къыпэщIэувэ зыбжанэ, КъухьэпIэм Iэпхъуэжауэ, щыпсэууэ, а къэралым къулыкъу хуащIэу, Урысейм къызэрыпэщIэтын IуэхухэмкIэ дэIэпыкъуэгъу защIу.

Абыхэм я цIэхэр зымыщIэ къытхэтыжу къыщIэкIынкъым. ИкIи, абыхэм я лэжьыгъэр нэхъыщхьэу зыхуэунэтIар зыщ — «адыгэхэр лIыщIыгъуэкIэ зыгъэкIуэда Урысейм и лъэныкъуэр пIыгъыу СВО-м ущIыхэтын, а къэралым укъыщIыдэщIын щыIэкъым», «ар дэ ди зауэкъыми, ди лъэпкъыр фхъумэ, ди Хэкум аргуэрыжу лъэпкъгъэкIуэдым къегъэзэж», «Украинэм дыщIезэуэн щыIэкъым, хьэпсэм илъэситI-щы дисми нэхъыфIщ, хабзэм темыт зауэм дыхэт нэхърэ», «адыгэхэм яхуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI лъэпкъгъэкIуэдыр къызэтегъэувыIэн хуейщ», «Урысейм и нэIэм лъэпкъыр къыщIэгъэкIыпхъэщ» — мыпхуэдэ къыхуеджэныгъэхэр цIыхум нахьэсыным ахэр хущIэкъу.

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, мыпхуэдэ къыхуеджэныгъэхэр зыгъэIу цIыху щхьэхуэхэм я зэранышхуэ адыгэ лъэпкъым ирагъэкI, къэралыбэ лъэпкъ зэщIэхъееныгъэр гуитIщхьитI ящI. Урысейм зэкъым зэригъэнэIуар адыгэ лъэпкъым и Iуэхум «ещанэ къэралхэр» къыхэпсэлъэн зэрыхуэмейр. «Абыхэм яхуэгъэзауэ зэпсэлъэныгъэ тыншым ипкъ иту дызэгурыIуэнущ» егъэбелджылы ди къэралым.

Сыхуейт зи гъу сщIы псалъэмакъым, Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ нобэрей ди зэхуэсым къедгъэблэгъахэм фи гупсысэрэ еплъыкIэрэ дыщIэвгъэдэIуну.

 

Тхьэгъэпсэу Увжыкъуэ:

— Япэрауэ, адыгэ лъэпкъышхуэм къыбгъэдэкIыу къэпсэлъэну ищхьэкIэ зи гугъу пщIа цIыхухэм зыми хуитыныгъэ иратакъым. Апхуэдэ хуитыныгъэр зыбгъэдэлъыр лъэпкъым къыхиха, зэщIэхъееныгъэхэм, Хасэхэм я пашэхэращ, мыхъумэ хамэ къэралхэм къипсэлъыкIыу «лъэпкъ Iуэху зезыхуэхэракъым».

Фигу къэзгъэкIыжынщи, нобэ утыку псалъэ тщIа псалъэмакъ мыхъумыщIэхэм пэджэжагъэххэщ Дунейпсо Адыгэ Хасэр (МЧА-р), абы и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий я пашэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Адыгэ Хасэр, абы и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ  Мухьэмэд, тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ, Урысейм ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь, Адыгэ Республикэм щыщ МэшбащIэ Исхьэкъ сымэ. ИкIи, адыгэ лъэпкъым ифI зезымыхуэхэм: Лъысым, Егъэным хуэдэхэм утыку кърахьэ я гупсысэхэр зэрымыхъумыщIэр къагъэлъэгъуащ.

Нобэ Украинэм щекIуэкI зауэ операцэ хэхам и гугъу пщIымэ, жыIэпхъэщ а Iуэхугъуэм зи щхьэ хэзылъхьэ ди щIалэхэм ауэ сытми ар зэрамыщIэр. Дигу къэдмыгъэкIыж хъунукъым Хэку зауэшхуэм щыгъуэ Матросовым зэрихьауэ щыта лIыхъужьыгъэр, амбразурэр зэрызэхуищIауэ щытар…

Нобэ ардыдэр ди щIалэ хахуэхэм щагъэзащIэ Украинэм, Урысейм и хэгъуэгущIэхэм, абдеж щекIуэкI фашизмэм и лъэр щIаудын, апхуэдэ хьэдыгъуэдахэр ди жьэгухэм къынамыгъэсын папщIэ.

Дэ щхьэихауэ къыдгурыIуэн хуейщ нобэ зауэ операцэм хэт, лъэпкъыу хъуам къабгъэдэкIа щIалэхэм дэ ди хьэлэмэтхэр зэрахъумэр, ди Iуэху тщIэжу, лэжьапIэ дыкIуэу тыншу дыпсэуным ахэр зэрыхущIэкъур. Ди щIалэ хахуэхэм я фIыщIэщ нобэ зауэ операцэ хэха зэрекIуэкIыр зэрызыхэдмыщIэр, а щIэпхъаджагъэхэр къызэрытлъэмыIэсыр. Нобэ ди хъуреягъкIэ къэхъур хэти къыгуроIуэ: дунейр ягуэш. ИкIи, Америкэр ауэ сытми къэувыIэнукъым…

Сигу къемыуэу хъукъым «лъэпкъым къыхэкIа цIыху хэкупсэ гуэрхэм» я къыхуеджэныгъэхэм Кавказ зауэм щыгъуэ адыгэм и щхьэм кърикIуа гуауэр къызэрагъэсэбэпыр. Ауэ, апхуэдэхэм ягу къэзгъэкIыжыну сыхуейт Кавказ зауэ нэужьым ди адэжьхэр «Дикая дивизия»-м хэту, Урысейм къуэту зэрызэуар.

Хэку зауэшхуэр зылъэмыIэса зы унагъуэ къэна? ТекIуэныгъэр къэлъэщыным дапщэм я щхьэ хуагъэтIылъа?  Абыхэм Кавказ зауэмрэ адыгэм и щхьэ кърикIуамрэ нэхъ мащIэ хащIыкIыу арат, е Егъэным, Лъысым сымэ нэхърэ нэхъ хэкупсэхэт? Ар си фIэщ схуэгъэхъунукъым. Ахэр провокаторщ, къагъэхъу псалъэмакъхэри провокацэщ.

ЕпцIыжакIуэхэр сыт щыгъуэ зэмани щыIащ. ЦIыхубэм апхуэдэхэр жылагъуэм зэуэ къыхелъагъукI, нэмыплъ ират. Аращи, лъэпкъ псом къыбгъэдэкIыу апхуэдэ провокаторхэр къыщыпсалъэкIэ, ар зэрыадыгэу я макъыу тлъытэ хъунукъым.

Лъэпкъхэм акъылышхуэ ябгъэдэлъщ. Абыхэм къагуроIуэ, тегъэчынауэ зыхащIэ ди хъуреягъкIэ къэхъур. Ауэ, модрейхэр, дауи, мылъкуфIкIэ къащэхуу арагъэнщ. Хэти езым и хьэлэмэт къыхелъагъукI, «бизнес» иращI.  Ар си еплъыкIэщ, си гупсысэкIэщ.

Мыпхуэдэ зэхыхьэхэр щыIэнукъым жылагъуэ организацэхэм я тхьэмадэхэм, Адыгэ Хасэм и утыку псалъэ газеткIэ, е телевиденэм щыжиIэмэ. Мыпхуэдэ псалъэмакъ мыщхьэпэхэм пыухыкIауэ кIэIунэ езытыфынур лъэпкъым и цIэкIэ, лъэпкъым къыбгъэдэкIыу къэпсэлъэну хуитыныгъэ зиIэ жылагъуэ организацэращ. НэгъуэщI цIыху щхьэхуэ утыку къихьэу лъэпкъым къыбгъэдэкIыу къэпсэлъэну, лъэпкъым и еплъыкIэр жиIэнуи хуитыныгъэ иIэкъым.

 

Варяник Николай:

—  Арэзы сытохъуэ жыпIам. Зи гугъу тщIы псалъэмакъхэр къэзыгъэхъухэм апхуэдэ IэмалхэмкIэ ахъшэ къалэжь. КъинэмыщIащи, нобэ къекIуэкI псалъэмакъхэри Iуэхугъуэхэри нэгъэсауэ яубзыхуауэ кърахьэжьащ.

Лъысым хуэгъэзауэ фигу къэзгъэкIыжынщ зы Iуэхугъуэ. 2010 гъэм Урысейм и хьэлэмэт зыхэмылъ, ди къэралым къыпэщIэуэ гупсысэхэр лъэпкъ зэхуэмыдэхэм къахэкIахэм къыздыщаIэта зэIущIэм а бзылъхугъэм щыжиIат «лъэпкъ псом къыбгъэдэкIыу къэпсэлъэну абыхэм зыми хуитыныгъэ иратакъым»… Ауэ, илъэс  зыбжанэ текIри, жиIауэ щытам пэщIэуэжащ езы дыдэри. АтIэ, гурыIуэгъуэщ абы и щхьэусыгъуэри. А цIыхур здэлажьэр Америкэм нэхъыщхьэу щыщIэтха медиакъулыкъу, а къэралым и макъ нэхъыщхьэм дежщ, абы и макъыр щигъэIуу.

Нобэ интернетым, СМИ-хэм къыщекIуэкI хъыбархэр зэхуэмыдэщ. ЦIыхубэм, жылагъуэм, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэм я дежкIэ тыншкъым «пэжымрэ» «къэгупсысамрэ» зэхагъэкIыныр, дзыхь зыхуащIынур, зрагъэзынур къагурыIуэныр. Аращ нобэ ди зэIущIэм щхьэихауэ фэ фыкъыщIедгъэблэгъар: лъэпкъым фыкъецIыху, фалъагъу зэпыт, дзыхь къыфхуащI, фи гупсысэм къыщIодэIу.

Лъэпкъым и «къыщхьэщыжакIуэу» утыку къихьэхэр лъэпкъым пэжыжьэ, ямыцIыху, Урысейм щыщ лъэпкъым къыхэкIауэ зызылъытэ гуэрхэщ. Аращи, щIалэгъуалэм я еплъыкIэм мыхьэнэшхуэ иIэщ.

 

Пхъэш Ашэмэз:

— Шэч хэмылъу, лъэпкъ псом къыбгъэдэкIыу къэпсэлъэну Лъысым зыми хуитыныгъэ иритакъым. КъинэмыщIауэ, нобэ дэракъым нэхъыщхьэу мы псалъэмакъымкIэ утыку ихьэн хуейр, атIэ организацэ щхьэхуэхэрщ. Абыхэм къабгъэдэкIа еплъыкIэр утыку кърахьэмэ, псори ипIэ иувэжынущ.

ФIыщ нобэ дызэрызэIущIар. ЖысIэнщи, лъэпкъым жылагъуэ организацэ иIэщ зи къалэным, зи лэжьыгъэм «пропагандэр» хыхьэу. Нобэ Лъысыр, Егъэнрамэ, пщэдей абыхэм я пIэ нэгъуэщIхэр къиувэнущ. Абы егупсысыпхъэщ.

Ди къалэн нэхъыщхьэр мисс апхуэдэ «псевдолидер»-хэм ди щIалэгъуалэр гъуджэ нашэ ирамыгъэплъэным, нэгъуэщI лъэныкъуэкIэ ирамыгъэунэтIыным дыкIэлъыплъыныр, ди щIэблэр пропагандэ мыхъумыщIэхэр здыщекIуэкI ютуб – каналхэм зыпамыщIэным къыхуедджэныр, къагурыдгъэIуэнращ.

Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, нобэ къэсщтэнщ адыгэ куэду зыщыпсэу районитIри, абыхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм ткIийуэ я нэIэ щIэтыпхъэщ я щIыпIэхэм щрагъэкIуэкI хэкупсэ лэжьыгъэхэр, апхуэдэхэр щIэгъэхуэбжьэн хуейуэ солъытэ. Нобэ а лъэныкъуэгъазэм, псом хуэмыдэу, делэжьыпхъэщ. Ди сабийхэр гъуэгу захуэ тедгъэувэн хуейщ псоми зы къарууэ зызэщIэдгъакъуэу, зэIущIэхэмрэ зэпсэлъэныгъэхэмрэ нэхъыбэрэ зэхэтшэу. Зэрынэрылъагъущи, нобэкIэ хэкупсэ лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ар IэщIыб тщIы хъунукъым.

Нобэ дунейм щызэфIэува къэралыбэ политикэ щытыкIэр тыншкъым. Абы пэжыр къыхэплъагъукIынри хьэлъэ дыдэщ. Псом хуэмыдэу, ныбжьыщIэм дежкIэ. Нобэ щIэблэм ихьынкIэ хъуну жэуаплыгъэр нэгъэсауэ къыгурымыIуэу, псалъэм папщIэ, социальнэ хъыхэм, интернетым деж, хабзэкъутэныгъэ къыщигъэхъуныр зы хуэIуакъым. Абы къыпэкIуэнкIэ хъунур хьэпсэщ… Апхуэдэ пропагандэщ щIэблэр гъуэгу мыхъумыщIэ тезышэнухэм, я гъащIэр зэIызыгъэхьэнухэм ирагъэкIуэкIыр.

А псори Iуэхум къыхэслъытэкIэрэ, нобэ балигъхэм ди къалэн нэхъыщхьэу къыхэзгъэщыну сызыхуейр щIалэгъуалэр ди нэIэм щIэдмыгъэкIыу дадэлэжьэнращ.

 

Унэжь Олег:

— Сэ медиакъулыкъум сыщылажьэкъым. Си лэжьыгъэр нэхъыщхьэу зыпыщIр зыпыщIар цIыхубэрщ, жылагъуэрщ, балигъхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэщ, иужьрейхэм я гъэсакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэщ. Зы махуэ дэмыкIыу абыхэм сахэтщ, я лэжьыгъэр си нэIэм щIэтщи, нобэ щхьэихауэ Хьэбэз районым щекIуэкI хэкупсэ лэжьыгъэм хуэдэ здэплъагъун гъуэтыгъуейщ. Ауэ щытыр а лэжьыгъэр егъэкIуэкIын хуейуэ администрацэракъым къызыбгъэдэкIри, къыхэзылъхьэри. АтIэ, хэкупсаъэ-лъэпкъыпсагъэр къызэбэкI езы еджакIуэ цIыкIухэр, еджапIэхэм я унафэщIхэр, жылагъуэращ.

Нобэ Украинэм щекIуэкI зауэ операцэ хэхам районым щыпсэухэм хуащI хэлъхьэныгъэр къэсщтэнщи, махуэ къэс ар зэпыукъым. Уеблэмэ, зы махуэм псапащIэ Iуэхугъуэ зыбжанэ зэхашэ, къызэрагъэпэщ, яутIыпщ. Ар хэкупсэ гъэсэныгъэкъэ?

Ди еджакIуэхэм зыри яжепIэн хуейкъым. Езы дыдэхэм къыхалъхьэ я жэрдэмхэр зауэ операцэ хэхам щыIэхэм зэрызыщIагъэкъуэфынумкIэ, къызэрагъэпэщыну зыхуей Iуэхугъуэхэр сэтей ящI. НыбжьыщIэм и гумрэ и псэмрэ хэкупсагъэкIэ мыгъэнщIауэ, апхуэдэ лэжьыгъэр зэи къызэрагъэпэщынукъым.

Сытым хуэдэу гуапэ ящыхъурэ СВО-м щыIэ ди щIалэхэр къыщыкIуэжкIэ, тхыгъэ яхуэзытха, псапащIэ ерыскъырэ хьэпшыпрэ зэхуэзыхьэса ныбжьыщIэхэм  хьэщIапIэ щахуэкIуэкIэ. Апхуэдэ щапхъэхэр гъунэжщ. ЕджакIуэхэр зэпымыууэ ди лIыхъужьхэм яIуощIэ, къулыкъущIэ хахуэхэм я къекIуэкIыкIам зыщагъэгъуазэ. А псомкIи жысIэну сызыхуейр зы Лъыс гуэрми, Байдени ящIыгъужу ди сабийхэр гъуэгу мыхъумыщIэ тришэфынукъым. ИкIи, нобэ ахэр зыхэт, я къаруи псэи зыхалъхьэ хэкупсагъэ лэжьыгъэр абы и щыхьэтщ. Зы щапхъэ къэсхьынщ. Украинэм щекIуэкI операцэм хэт ди лъэпкъэгъу щIалэр къэпсалъэри, «нобэ адыгэ сшхащ» жиIащ. Ар администрацэра зыщIар?  Хьэуэ, ар зи псапащIэ Iуэхур ди цIыхухэращ, хэкупсэу къэтэдж ди щIалэгъуалэращ.

Хьэбэз район администрацэм и Iэтащхьэ Жу Тимур ди сабий хэкупсэхэм ирагъэкIуэкI псапащIэ лэжьыгъэхэр сыт щыгъуи фIыщIэ ин яхуищIу къыхегъэщ. Сроин къызэрымыкIуэу цIыху хэкупсэхэр зыщыпсэу Хьэбэз районым сызэрыщыщым. Абдеж щекIуэкI Iуэху угъурлыхэм сызэрыхэтым.

АдреймкIэ, нобэ дызытепсэлъыхь Iуэхугъуэхэм яхуэдэхэм Iэмал имыIэу жэуап пыухыкIа яIэн хуейщ. Зыдущэхуну Iэмал иIэкъым.

 

Къэзэнокъуэ Зураб:

— СяпэкIэ къэпсэлъа нэхъыжьхэм нобэ къэтIэта псалъэмакъым хуаIэ бгъэдыхьэкIэхэр, еплъыкIэхэр кууэ къагъэлъэгъуащ. СызэреплъымкIэ, псом хуэмыдэу нобэ дызыгъэпIейтеин хуейр ди щIалэгъуалэм я акъылыр, я гупсысэр зэхэзытхъуэ, зыгъэутхъуэхэм щIэблэр пэIэщIэ зэрытщIыфынращ.

Нобэ щIалэгъуалэм нэгъэсауэ къагурымыIуэнкIэ мэхъу дуней псом къыщекIуэкI политикэ Iуэхугъуэхэм я пэжыпIэр. ФощIэж, гъунэгъу хэгъуэгум щыщ щIалэгъуалэр  радикальнэ идеологием зэрыщIагъэплъам къыпэкIуа шынагъуэ щытыкIэхэр. Апхуэдэхэм къытрадгъэгъэзэж хъунукъым.

Сяпэ къэпсэлъахэм ягу къагъэкIыжащ адыгэ тхакIуэшхуэ МэшбащIэ Исхьэкъ. Сэри абы и творчествэм зыхуэзгъэзэжынщи, «Жернова» тхыгъэм еджам ещIэж хамэ къэралхэм щыщ «провокаторхэм» лъэпкъым къыхуахьа «сэбэпхэр».

Тхыдэм зихъуэжакъым. Апхуэдэ Iуэху мыхъумыщIэхэр ноби къокIуэкI. ИкIи, дэ упщIэ нэхъыщхьэу къытхуэувын хуейр а лъэпощхьэпо хьэлъэхэм лъэпкъыр, щIалэгъуалэр зэрыпэщIэтыныр, щIэблэр апхуэдэхэм зэрыщытхъумэнращ.

Нобэ СВО-м хэт ди щIалэхэм ягъэщыпкъэж я адэшхуэхэр зыщIэзэуа ТекIуэныгъэ иныр. Солъытэ щIэблэм хъыбарыр зэрабгъэдэплъхьэм куэд дыдэ зэрелъытар. А лэжьыгъэр зэрекIуэкIыр сыт щыгъуи нэIэм щIэгъэтыпхъэщ.

 

КIэух псалъэ

Мы къэпсэлъэныгъэхэм щIыгъужыпхъэщ зы Iуэхугъуэ.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм иужьрейуэ къызэригъэпэща щIышылэм (январым) и 21-м Налшык къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм, Къэрэшей-Черкес Республикэм и Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу псалъэ зыхуагъэфэща, филологие щIэныгъэхэм я кандидат,  Эрсакон Хасэми, къуажэми я тхьэмадэ Къанкъуэщ Арсен и джэпсалъэм къыщыхигъэщауэ щытащ ди республикэм щыпсэу адыгэхэм къэралым и лIыщхьэм къихьа унафэр зэрыдэтщтэр. Къапщтэмэ, абы щыхьэт тохъуэ нобэ ди лъэпкъым къыхэкIауэ СВО-м, лIыхъужьыгъэ къызэрымыкIуэ къыщагъэлъагъуэу хэт ди щIалэ щэ бжыгъэр.

Тхыгъэр зыгъэхьэзырар АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

МЧС информирует об опасности сжигания сухой травы

В марте 2023 года на территории Карачаево-Черкесской Республики зарегистрирован рост пожаров сухой травянистой растительности, площадь пройденная огнем составляет более 12,3 Га. В настоящее время установилась устойчивая сухая и ветреная погода, что свидетельствует о высоком риске возникновения пожаров.

В этот период очень важно соблюдать правила пожарной безопасности при сжигании мусора, разведении костров и использовании открытого огня.

Основным документом, регламентирующим безопасное сжигание сухой травы на земельных участках, являются Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

В соответствии с этими правилами использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 м. глубиной и не более 1 м. в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. м.;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м. от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 м. — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м. — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 м. от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м.;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

  1. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
  2. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
  3. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов — до 2 метров.
  4. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.
  5. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.
  6. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
  7. Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвахпри установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

  1. В процессе использования открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

  1. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Сухая растительность, поросли, порубочные остатки и другие горючие материалы, оставшиеся с прошлого года, легко могут загореться и стать причиной лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

Нарушение требований пожарной безопасности, может привести к риску причинения как вреда жизни и здоровья людей, так и повреждению (уничтожения) своего и чужого имущества.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, — влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ).

В случаи нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 90 тысяч до 110 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц — от 700 пятидесяти тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ).

 

Выбирай военную службу по контракту

Мужественные, смелые, сильные, они стали героями и олицетворением несгибаемого духа и воли к победе!

Ими гордится вся страна! Ты можешь стать одним из них — вступай в ряды защитников Родины и выбирай то, что действительно важно! Выбирай военную службу по контракту.

Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора граждан на военную службу по контракту : г.Ставрополь, ул.8 марта д. 164. Номер тел: 8-8652-24-99-51

Про полис: сроки ожидания оказания медпомощи по ОМС

Для разных видов и форм оказания бесплатной медицинской помощи по ОМС предусмотрены разные сроки, в которые ее можно получить.

Безотлагательно оказывается медицинская помощь в экстренной форме.

До 20 минут – время, за которое бригада скорой медицинской помощи должна доехать с момента вызова до пациента для оказания скорой медицинской экстренной помощи.

В территориальных программах госгарантий время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

До 2 часов – срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должен превышать 2 часа с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Максимум 24 часа – срок ожидания приема терапевта, участкового педиатра и врача общей практики не должен превышать суток с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Не более 3 рабочих дней – срок с момента постановки диагноза онкологического заболевания и до момента установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленной онкологией.

7 рабочих дней – срок проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания со дня назначения исследования.

От 7 до 14 рабочих дней – сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи (кроме высокотехнологичной), в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. Для пациентов с онкологическими заболеваниями этот срок сокращается до 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния).

14 рабочих дней с момента обращения или назначения – установлен срок для:

— проведения консультаций врачей-специалистов,

— проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи,

проведения КТ, МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи.

В случае подозрения на онкологические заболевания этот срок сокращается до 3 рабочих дней.

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет пациента в специализированную медицинскую организацию по онкологии для оказания специализированной медицинской помощи в установленные Программой госгарантий сроки.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование пациентов о сроках ожидания в доступной форме.

 

AO «Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про мобильную безопасность

 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минцифры   России,   Минпросвещения России   и AHO   «Цифровая   экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

AO «Лаборатория Касперского» разработала для проекта «Урок цифры» обучающие материалы на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы».         У школьников           появится       возможность           узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов   в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для    смартфонов. Уроки от AO «Лаборатория       Касперского будут проходить в российских школах с 13 марта по 2 апреля 2023 года.

«Урок цифры» охватывает резные направления: от алгоритмов и кодирования дo нейросетей   и   приватности   в   онлайне.   Такое   разнообразие   материалов и увлекательный формат обучения в виде комиксов и онлайн-игр позволяет детям сориентироваться в мире ИТ-профессий. Peбяma смогут погрузиться в профессию ИТ-специалиста, понять, что может сделать смартфон или любой другой гаджёт максимально защищенным», прокомментировала Татьяна Трубникова, директор департамента развития цифровьх компетенций и образования Минцифры России.

‹По данньм нашего onpoca, у 88% детей в возрасте 7—10 лет уже есть свои смартфон или ганджет. При этом на мобильных устройствах хранится не меньше персональных, конфиндециальных и платёжных данных, чем на компьютерах. Неудивительно, что интерес злоумышленников к ним только paстет отмечает Андрей Сцденко, руководитель направление по детской онлайн-безопасносности AO   «Лаборатория   Касперского».    Дemu активно осваивают цифровое пространство и, к сожалению, также рискуют столкнуться с различными киберугрозами. Согласно тому же onpocy, за последние два гoдa каждый шестой ребенок сталкивался с онлайн-мошенничеством, ещё столько же     с телефонным. У 13% оказались взломаны аккаунты в рразличных сервисах. Все это лишь еще одно доказательство того, почему важно обучать детей основам  кибергигиены  тoгда они смогут быть уверенными в собственной цифровой безопасности».

«Современные   дети            эmo   суперактивные   пользователи   интернета. И не только пользователи,  многие из них  уже со школьной скамьи интересуются ИТ-профессиями: программированием, разработкой игр, дизайном. Задача «Уроков цифры» —  открыть для ребят мир цифровых профессий, дополнительно погрузить

 

2

 

в него и зарядить на развитие в этом направлении. Мы привлекаем внимание к многообразию        цифровых профессий не только детей,    но u  родителей, поспособствует                                  увеличению    количества    занятых     в   отраслях    цифровой

комментирует  Сергей   Плуготаренко,   генеральный  директ

АНО «Цифровая экономика»

Пожарная безопасность в жилом  секторе !!!

Более 80% пожаров происходит в жилых домах и большинство из них — по вине самих же жителей, нарушающих требования пожарной безопасности. Последствия пожаров в жилом секторе — это гибель людей, уничтожение жилища и материальных ценностей.

Как показывает многолетняя практика, вопрос соблюдения правил пожарной безопасности у некоторых граждан стоит далеко не на первом месте. Расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над головой, а иногда здоровьем и собственной жизнью. Так, наиболее распространённой причиной пожаров в жилом секторе Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников огня и т.д.), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования

С приходом весны сотрудниками МЧС  ведётся активная профилактическая работа, направленная на предупреждение пожаров в жилом секторе. В рамках проведения обходов с населением проводятся профилактические беседы, инструктажи, распространяются памятки и листовки с правилами пожарной безопасности, действиями в случае возникновения пожаров, телефонами экстренных служб.

Не  игнорируя простейшие правила пожарной безопасности, вы убережете свое жилье и возможно свою жизнь.

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Черкесску УНД и ПР ГУ МЧС России по КЧР

Управление Росреестра по Карачаево-Черкесской Республике информирует

Более 5 тысяч ранее учтенных объектов недвижимости пополнили

Единый государственный реестр недвижимости

С 2021 года действует Федеральный закон № 518-ФЗ, установивший порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Речь идет об объектах, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но до настоящего времени не зарегистрированы в ЕГРН.

Благодаря совместной работе Росреестра Карачаево-Черкесии и органов власти в республике осуществлена государственная регистрация ранее возникших прав в отношении 5 136 объектов недвижимости, снято с кадастрового учета 2 362 объект недвижимости, дублирующие сведения.

«Такие меры положительно влияют на социально-экономическое развитие республики, а также обеспечивает защиту прав собственников», – отметила руководитель Управления Росреестра по КЧР Аминат Батчаева.

Реализацией закона занимаются органы государственной власти и органы местного самоуправления. Муниципалитеты самостоятельно проводят анализ сведений в архивах, запрашивают информацию в налоговых органах, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и т.д. В случае выявления владельцев ранее учтенных объектов муниципалитеты информируют их и направляют в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в любой ближайший МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Госпошлина за государственную регистрацию ранее возникшего права не взимается.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

13 марта в Карачаево-Черкесии стартует первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Общероссийская профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактике их немедицинского потребления, проверки оперативно значимой информации, оказания квалифицированной помощи, консультаций в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

Организаторы мероприятия рассчитывают на активную гражданскую позицию и акцентируют внимание на том, что важен каждый звонок и любое сообщение.

Профилактическое мероприятие, направленное на недопущение распространения на территории республики наркотических средств, обретает все большую популярность у жителей, а количество участников акции, проводимых в образовательных учреждениях, растет с каждым годом.

УНК МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, что о фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать не только в период проведения акции, но и в любое другое время.

«Телефон горячей линии»:

8-(8782)-26-58-80; 8-(8782)-29-24-05; 8-(8782)-29-32-50.

Телефон дежурной части МВД по Карачаево-Черкесской Республике:

8-(8782)-29-72-03, либо 02, 102 (с мобильного).

Вся поступившая информация будет тщательно проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.

Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХЯХ

Выписка из приказа от 29 августа 2014 г. № 736
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ»

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции)
Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.
14.2. На принятом заявлении о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.
Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.
Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
Если по одному и тому же преступлению, административному правонарушению, происшествию поступили два и более заявления (сообщения), то в случае подтверждения в результате проверки этого факта, все заявления и сообщения после регистрации в КУСП по решению руководителя территориального органа приобщаются к первому зарегистрированному заявлению (сообщению). О принятом решении делается отметка в КУСП и уведомляется заявитель.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:
50.1. О возбуждении уголовного дела.
50.2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
50.3. О передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:
59.1. О возбуждении дела об административном правонарушении.
59.2. Об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
59.3. О передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
59.4. О передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях руководителем (начальником) территориального органа МВД России принимается одно из следующих решений:
63.1. О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности.
63.2. О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности.
63.3. О приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП.
63.4. О приобщении заявления о происшествии к розыскному делу.
63.5. О передаче заявления о происшествии в подразделение делопроизводства.
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, указанных в пунктах 48, 50, 59, 63 настоящей Инструкции, в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. В графе 9 КУСП делается соответствующая отметка с указанием даты и исходящего номера письма, а также способа информирования (вручение под расписку, направление посредством почтовой связи, факсимильным или электронным видами связи). При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Старший инспектор информационного
обеспечения штаба Межмуниципального
отдела МВД России «Хабезский»
младший лейтенант внутренней службы 
 Р.Р. Каргаев
Газета издается с 12 октября 1924 года